STATUT

EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIATIEI MODELISM FARA FRONTIERE

CAPITOLUL I – Denumire, forma juridica
Art. 1.
Denumirea oficiala a Asociatiei este “Asociatia Modelism Fara Frontiere”, denumita in continuare Asociatia.
In raporturile cu tertii din strainatate, va folosi si denumirea corespondenta din limba engleza “Scale Modeling Without Frontiers Association”.

Art.2. Asociatia se constituie pe baza liberului consimtamant al membrilor fondatori ca persoana juridica romana de drept privat fara scop patrimonial,
neguvernamentala, non-profit, apolitica si independenta. Ea are caracter, educational, social, cultural, stiintific si umanitar. Asociatia va functiona
in toate situatiile in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 26 din 31.01.2000, aprobata, modificata si completata de Legea nr.246/2005,
cu privire la Asociatii si Fundatii, precum si cu celelalte reglementari legale din Romania.

CAPITOLUL II – Scopul, obiectivele Asociatiei

Art.6.
Scopul Asociatiei Modelism Fara Frontiere este de a desfasura activitati de:
a) afiliere la organizatii nationale si europene/internationale de profil si activare in cadrul acestora, precum si colaborare cu organizatii omologe din alte state;
b) organizarea de schimburi de experienta si alte manifestari pentru membrii Asociatiei si pentru altepersoane cu activitate in domeniu;
c) promovarea, dezvoltarea si implementarea de programe si proiecte de profil;
d) realizarea si difuzarea de publicatii clasice si in format electronic;
e) organizarea de diverse evenimente si manifestari publice cu rol de informare si promovare a activitatii si obiectivelor asociatiei;
f) schimb de informatii, incheierea de parteneriate si alte forme de colaborare cu alte ONG-uri sau institutii publice si private;
g) colaborarea cu mass media;
h) activitati de strangere de fonduri;
i) activitati de documentare si cercetare;
j) activitati de lobby si advocacy;
k) activitatile administrative si organizatorice necesare pentru functionarea si dezvoltarea institutionala a asociatiei, incluzand cele de relatii publice, relatii
interne cu membri, secretariat, gestiune, contabilitate, management etc.
l) comercializare de publicatii, produse si materiale de profil si prestare de servicii de profil, cu caracter subsidiar activitatilor non-profit;
m) orice alte activitati necesare atingerii scopului si obiectivelor asociatiei, in limitele legii.

Art.7. Masurile prevazute pentru atingerea scopurilor Asociatiei presupun:
a) derularea unor campanii de colectare de fonduri si autofinantare, atragere fonduri din programe de finantare ministeriale, sponsorizari, fonduri externe, necesare pentru organizarea, realizarea si promovarea activitatii de modelism;
b) participa, prin reprezentantii sai, la adunarile generale ale asociatiilor specializate, precum si la alte actiuni de importanta deosebita a acestor asociatii(expozitii, simpozioane, concursuri etc.), in vederea realizarii schimburilor de experienta;
c) organizeaza expozitii pe plan local, national sau international;
d) desfasoara orice activitati organizatorice si administrative de profil care se vor dovedi necesare.

CAPITOLUL III – Membrii Asociatiei, drepturi si indatoriri

Art. 8.
Asociatia este formata din totalitatea membrilor sai.
Poate deveni membru al Asociatiei, orice persoana fizica sau juridica care prezinta integritate morala, fiind interesata de realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.
Calitatea de membru asociat, respectiv membru aderant se dobandeste la cerere, insotita de o declaratie de acceptare a prevederilor statutului si copia actului de identitate.
In conditii exceptionale se poate accepta doar o cerere, chiar si in format electronic, care sa contina informatiile necesare pentru inscrierea in Asociatie.
Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, inaintata in vederea obtinerii calitatii de membru al Asociatiei, se ia de catre o comisie infiintata in acest scop nu mai tarziu de 3 (trei) luni de la data inregistrarii cererii candidatului. Decizia se comunica celui interesat, in maximum 20 (douazeci) de zile de la adoptarea hotararii.
Calitatea de membru asociat se dobandeste dupa primirea comunicarii de acceptare, cu incepere de la data achitarii taxei de inscriere in asociatie si a cotizatiei anuale.
Impotriva deciziei de respingere a candidaturii, se poate face apel in termen de maximum o luna de la primirea comunicarii. Apelul se solutioneaza in prima sedinta a Consiliului director. In cazuri intemeiate aceasta se solutioneaza de Adunarea generala. Hotararea Adunarii generale este definitiva.
Politica privind taxele si recunoasterea meritelor membrilor se stabileste de Consiliul director si se aproba in Adunarea generala.
Membrii fondatori sunt reprezentati de grupul initial de persoane fizice care participa la infiintarea Asociatiei si figureaza ca atare in actele destinate inregistrarii sale legale, membrii fondatori.
Calitatea de membru nu este transferabila sau cesionabila.
La propunerea Consiliului director, Adunarea generala poate acorda titlul de membru onorific unor personalitati din tara si din strainatate care, prin activitatea desfasurata, aduc o contributie deosebita la promovarea si realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.

Art. 9.
Drepturile tuturor membrilor Asociatiei sunt:
a) sa participe la Adunarile generale ale Asociatiei, sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si de control ale Asociatiei, sa puna in discutie probleme si sa ia parte la dezbateri;
b) sa participe la toate activitatile Asociatiei, atat in tara cat si in strainatate;
c) sa-si exprime opinia si sa contribuie cu propuneri si actiuni concrete la activitatile desfasurate;
d) sa primeasca orice informatii cu privire la activitatea Asociatiei;
e) sa utilizeze mijloacele materiale din patrimoniul Asociatiei in activitatile realizate in interesul acesteia;
f) sa aiba acces la lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia;
g) sa beneficieze de toate resursele oferite de aceasta pentru informare si pregatire profesionala.
Art. 10.
Obligatiile decurgand din calitatea de membru:
a) sa cunoasca si sa respecte prevederile statutului si hotararile conducerii asociatiei;
b) sa sprijine Asociatia in realizarea scopului si obiectivelor sale;
c) sa nu intreprinda activitati care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele asociatiei;
d) sa plateasca taxa de inscriere in Asociatie si cotizatia stabilita;
Membrii onorifici si membrii fondatori sunt scutiti de la plata taxei de inscriere si a cotizatiei.

Art. 11.
Calitatea de membru al Asociatiei se pierde intr-una din urmatoarele situatii:
a) decesul sau incapacitatea persoanelor fizice;
b) excluderea decisa, in conditiile legii, de Adunarea generala in cazul incalcarii prevederilor statutului si pentru prejudicii aduse Asociatiei;
c) excluderea decisa de Consiliul director pentru neplata cu rea credinta a cotizatiei pe un termen mai mare de un an calendaristic;
d) retragerea, in conditiile legii, din proprie initiativa, comunicata Consiliului director in termen legal.
Membrii Asociatiei care sunt exclusi sau se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociatiei.
CAPITOLUL IV – Organizarea si conducerea Asociatiei
Art. 12.
Organele principale de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt in acord cu O.G. nr. 26/31.02.2000 modificata si completata:
a) Adunarea Generala a asociatilor;
b) Consiliul Director al asociatiei;
c) Cenzorul.
Art. 13.
Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, alcatuit din totalitatea asociatilor.
Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 13 lit. b) si c).
Adunarea generala se convoaca de catre presedintele Asociatiei si poate fi adunare ordinara sau extraordinara. Adunarea generala ordinara se convoaca o data pe an. Convocarea Adunarii generale ordinare trebuie sa fie insotita de ordinea de zi propusa pentru sedinta si trebuie comunicata in scris (inclusiv prin mijloace electronice) si individual
membrilor asociatiei cu cel putin 30 zile inainte de data fixata. Locul de desfasurare pentru Adunarea generala poate fi doar o locatie de pe teritoriul Romaniei si se stabileste cu cel putin 20 zile inaintea sedintei.
Materialele supuse dezbaterii se pun la dispozitia membrilor cu cel putin 15 zile inaintea intalnirii. Adunarea generala extraordinara va avea loc ori de cate ori este necesar, la cererea Consiliului director sau la cererea a cel putin 1/4 din numarul membrilor Asociatiei. Pentru acesta, agenda, locatia si materialele supuse dezbaterii se aduc la cunostinta membrilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei. Adunarea generala este legal constituita daca intruneste cel putin jumatate plus unu din membrii activi ai Asociatiei . In cazul in care Adunarea generala nu este legal constituita se va face o noua convocare la o data ulterioara, dar nu mai devreme de 7 zile si nici mai tarziu de 30 de zile calculate de la data la care s-a facut prima convocare. Aceasta se poate preciza in convocatorul pentru prima adunare.
Data, agenda si locatia pentru a doua convocare se anunta cu cel putin 5 zile inainte de sedinta. La aceasta convocare, Adunarea generala se considera legal constituita indiferent de numarul de participanti. In cazul in care numarul mare al membrilor sau alte considerente fac dificila organizarea intrunirii Adunarii generale, la propunerea Consiliului director se vor adopta alte forme care sa permita adoptarea democratica a deciziilor in spiritul prezentului statut: votul pe sectii si filiale, intrunirea delegatilor mandatati, votul prin corespondenta postala sau electronica.
Convocarea realizata in alte conditii decat cele prevazute in prezentul articol este considerata valabila si deciziile astfel adoptate sunt obligatorii, daca neregularitatile de forma nu au fost invocate de catre membrii prezenti, la inceperea acelei sedinte a Adunarii generale, iar de catre membrii absenti, la inceperea primei sedinte ulterioare pentru care au fost convocati in concordanta cu prevederile statutare.
Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritate calificata de jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui Asociatiei este hotarator. Membrii de onoare si membrii aderenti nu au drept de vot in Adunarea generala.
Un membru cu drept de vot poate sa primeasca imputernicire scrisa de la un membru absent, cu conditia ca Presedintele sa fie instiintat despre aceasta inaintea Adunarii generale.
Adunarea generala este condusa de catre Presedinte sau de catre unul dintre Vicepresedinti, mandatat de catre Presedinte. Cand cei insarcinati cu convocarea, sau inlocuitorii lor, nu mai au calitatea, sunt absenti sau impiedicati de a convoca, precum si in cazul cand, desi avand calitatea, refuza de a convoca, Adunarea generala va fi convocata si condusa de cel mai in varsta membru fondator care accepta acest lucru.
Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiilor financiare anuale;
c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului;
e) modificarea actului constitutiv si a statutului;
f) infiintarea de filiale cu personalitate juridica;
g) discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului director;
h) aprobarea programul de activitati;
i) deciderea schimbarii sediului Asociatiei, afilierea la alte organizatii in conformitate cu scopul Asociatiei si legislatia romana in vigoare;
j) stabilirea politicii privind taxele si cotizatiile;
k) stabilirea politicii de acordare a distinctiilor;
l) aprobarea sau respingerea cererilor de inscriere care nu au fost aprobate de consiliul director;
m) excluderea de membri ai Asociatiei la propunerea Consiliului director;

n) largirea obiectului de activitate in conformitate cu scopul Asociatiei si legislatia romana in vigoare;
o) emiterea de regulamente interne in caz de necesitate;
p) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare cu respectarea dispozitiilor art. 60 din O.G. nr. 26/2000.

Art. 14.
Deciziile pentru: modificarea statutului, modificarea actului constitutiv, dizolvarea si lichidarea asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare trebuie sa intruneasca cel putin 2/3 din numarul total al asociatilor prezenti.
Art. 15.
Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
Asociatul care incalca dispozitiile de mai sus este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 16.
Hotararile luate de Adunarea generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la
Adunarea generala sau care au votat impotriva. Hotararile Adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv si dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Art. 17.
Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale.
Consiliul director este format din 3 membri. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
In exercitarea competentei sale, Consiliul director:
a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei; b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;
d) convoaca Adunarea generala;
e) aproba inscrierea de noi membri; in cazuri intemeiate inainteaza cererea spre analiza Adunarii generale;
f) propune Adunarii generale excluderea de membri;
g) exclude membrii pentru neplata cu rea credinta a cotizatiei pe un termen mai mare de un an calendaristic;
h) intocmeste si inainteaza spre aprobare Adunarii generale raportul de activitate pe mandatul incheiat;
i) angajeaza personal salariat sau indemnizat, necesar desfasurarii activitatii specifice Asociatiei, in limitele impuse de bugetul aprobat;
j) propune Adunarii generale procedura si termenele de incasare a cotizatiilor;
k) orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Art. 18.
Consiliul Director este compus din:
a) 1presedinte;
b) 1vicepresedinte;
c) 1secretar general;
d) 1trezorier;
e) membri.
Functiile si atributiile membrilor Consiliului director se stabilesc de catre Adunarea generala in regulamentul adoptat in acest sens. Membrii Consiliului director sunt alesi nominal pe functie de catre Adunarea generala pe o perioada de trei ani. Un membru al Consiliului director poate fi reales pentru un nou mandat.
In cazul in care se constata, ca oricare din membrii Consiliului director nu-si respecta atributiile, nedepunand eforturile necesare pentru realizarea scopurilor Asociatiei, prin hotararea Adunarii generale convocate in acest sens, acesta se va putea inlocui si inainte de expirarea mandatului de trei ani. Aceeasi procedura se va aplica si in cazul cand, din alte motive intemeiate un membru din Consiliul director va trebui sa fie inlocuit.
Consiliul director se intruneste cel putin o data pe semestru si ori de cate ori este nevoie.
Consiliul director se convoaca de catre presedintele Asociatiei, iar in lipsa acestuia de catre un vicepresedinte desemnat de presedinte. Intalnirea poate avea caracter ordinar sau extraordinar.
Intalnirea ordinara a Consiliului director se convoaca o data pe semestru. Convocarea ordinara trebuie sa fie insotita de ordinea de zi propusa pentru sedinta si trebuie comunicata in scris (inclusiv prin mijloace electronice) si individual membrilor Consiliului director cu cel putin 15 zile inainte de data fixata. Locul de desfasurare pentru Adunarea generala poate fi doar o locatie de pe teritoriul Romaniei si se stabileste cu cel putin 10 zile inaintea sedintei. Materialele supuse dezbaterii se pun la dispozitia membrilor cu cel putin 10 zile inaintea intalnirii.
Intalnirea extraordinara a Consiliului director va avea loc ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau la cererea a cel putin 1/4 din numarul membrilor Consiliului director. Pentru acesta, agenda, locatia si materialele supuse dezbaterii se aduc la cunostinta membrilor cu cel putin 3 zile inaintea sedintei. Adunarea generala este legal constituita daca intruneste cel putin jumatate plus unu din membrii Consiliului director. In cazul in care Consiliul director nu este legal constituit se va face o noua convocare la o data ulterioara, dar nu mai devreme de 5 zile si nici mai tarziu de 15 de zile calculate de la data la care s-a facut prima convocare. Aceasta se poate preciza in convocatorul pentru prima adunare.
Data, agenda si locatia pentru a doua convocare se anunta cu cel putin 2 zile inainte de sedinta. La aceasta convocare, Consiliul director se considera legal constituit indiferent de numarul de participanti.
Pentru buna desfasurare a activitatilor Consiliului, acesta isi poate constitui organe de lucru permanente sau temporare, in functie de necesitati.
Hotararile Consiliului director se adopta cu votul majoritar al membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul Presedintelui este hotarator.
In caz de vacanta sau indisponibilitate a unuia sau mai multor membri ai Consiliului, ceilalti membri decid daca pot prelua atributiile sau convoaca Adunarea generala.
Art. 19.
Presedintele: a) este responsabilul executiv principal al Asociatiei;
b) prezideaza toate reuniunile Adunarii generale si ale Consiliului director;
c) raspunde in fata Adunarii generale si a Consiliului director;
d) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii.
Presedintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai Consiliului director. El este ales pe o perioada de trei ani.

In cazul indisponibilitatii Presedintelui, un vicepresedinte desemnat de acesta ii tine locul.
Art. 20.
Dispozitiile art. 16 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 17.
Art. 21.
Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de Asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 18 lit. b).

CAPITOLUL V – Organele de control
Art. 22.
Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de catre un cenzor ales de Adunarea generala pe o perioada de 2 ani si poate fi reales fara o limita a numarului de mandate;
Poate fi censor persoana care are o buna reputatie si studii de specialitate economica;
In realizarea competentei sale, Cenzorul are urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste periodic rapoarte si le prezinta Consiliului director;
c) intocmeste rapoarte anuale si le prezinta Adunarii generale;
d) poate participa la sedintele Consiliului director fara drept de vot;
e) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala;
f) in cazul in care constata abateri grave in administrarea Asociatiei, Comisia de cenzori convoaca de urgenta Adunarea generala.
Cenzorul poate efectua un control intern al Asociatiei in orice moment iar Trezorierul are obligatia de a-i pune la dispozitie documentele financiare solicitate.
CAPITOLUL VI – Patrimoniul
Art. 23.
Patrimoniul Asociatiei se constituie si se formeaza din:
a) suma de 200 Ron ca patrimoniu social initial, reprezentand contributia membrilor fondatori;
b) taxa de inscriere a noilor membri;
c) cotizatiile anuale ale membrilor;
d) donatii, sponsorizari sau legate;
e) dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile cu respectarea prevederilor din O.G. 26/2000 ;
f) veniturile realizate din activitati economice directe cu caracter accesoriu care sunt in stransa legatura cu scopul principal al Asociatiei;
g) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;
h) alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din tara sau din strainatate, destinate realizarii scopurilor Asociatiei.
Asociatia poate detine in proprietate bunuri mobile si imobile.
Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al acesteia.
Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.